Kasulikud lingid

Olulised rahvusvahelised õigusaktid ja seadused

ÜRO Lapse õiguste konventsioon
https://www.riigiteataja.ee/akt/24016

Eesti Vabariigi Lastekaitseseadus
https://www.riigiteataja.ee/akt/106122014001

EL määrus nr 2201/2003, nn. Brüssel II bis määrus
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R2201:ET:HTML:32003R2201:ET:HTML

Haagi 19.10.1996 Vanema kohustuste ja laste kaitse konventsioon
https://www.riigiteataja.ee/akt/13265262

Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni õigusabileping
https://www.riigiteataja.ee/akt/13141764

Soome Lastekaitseseadus
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417

Muu vajalik info seaduste kohta Soomes
http://www.ensijaturvakotienliitto.fi/jasenyhdistykset/kaapatut_lapset_ry/tietoa/lapsikaappaus-ja-laki/

 

Kasulikud lingid Eestist

Elatisotsuse tunnustamine
https://www.juristaitab.ee/et/kuidas-eesti-kohtuotsust-voi-dokumenti-valismaal-tunnustada/elatisotsuse-tunnustamine

Rahvusvaheline lapserööv
http://www.juristaitab.ee/et/mul-kusimus-perekonnasuhete-teemal/rahvusvaheline-lapseroov

Vanemlik vastutus
https://e-justice.europa.eu/content_parental_responsibility-302-et.do

Tasuta õigusabi
http://www.kohus.ee/et/oigusabi/tasuta-oigusabi

Eesti advokaadid
https://www.advokatuur.ee/est/advokaadid/eesti-advokaadid

Eesti Suursaatkond Helsingis
http://www.estemb.ru/est

Soome elama ja tööle
http://www.estemb.fi/est/soome_toole

Soome lastekaitse
http://www.estemb.fi/est/soome_toole/soome_lastekaitsest

Eesti Suursaatkond Moskvas
http://www.estemb.ru/est

Reisimine Venemaale
http://www.estemb.ru/est/reisimine_venemaale

Perekonnasündmuste tõendid ja dokumentide ärakirjad ning lapse hooldusõigus
http://www.estemb.ru/est/info_eesti_kodanikule/perekonnatoimingud

 

Kasulikud lingid Soomest

Justiitsministeerium
http://www.om.fi/

Välisministeerium
http://www.formin.fi/

Lastekaitse
http://www.lastensuojelu.info/fi/index.html

Lastekaitse käsiraamat
https://www.thl.fi/en/web/lastensuojelun-kasikirja

Lapseröövi ja rahvusvaheliste eestkostevaidluste alane abi, tugi ja nõuanded
http://www.ensijaturvakotienliitto.fi/jasenyhdistykset/kaapatut_lapset_ry/

Abielulahutuse alased nõuanded
http://www.ensijaturvakotienliitto.fi/tyomuodot/neuvokeskus2/

Juristid
http://www.asianajajat.fi/

Töökoht Soomes, TE büroo
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/ty%C3%B6nhakijalle/loyda_toita/tyohon_suomeen/index.html

Põhiteave Soome kohta
http://www.tem.fi/ajankohtaista/julkaisut/esitteet/perustietoa_suomesta

Soome saatkond Vene Föderatsioonis
http://finland.org.ru/

 

Muud abimaterjalid

Infomaterjal piiriüleseks lastekaitsetööks (ET)
Lae alla siit

Infomaterjal piiriüleseks lastekaitsetööks (RU)
Lae alla siit

Infomaterjal piiriüleseks lastekaitsetööks (EN)
Lae alla siit